Social Science Research: Principles, Methods, and Practices (Second Edition)

Social Science Research: Principles, Methods, and Practices là quyển sách viết về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội của Tiến sĩ Anol Bhattacherjee - Đại học Florida.


Nội dung sách trình bày rất khoa học và dễ hiểu. Nội dung sách được thiết kế đi theo một quy trình nghiên cứu khoa học cơ bản từ lúc suy nghĩ về chủ đề nghiên cứu, tìm kiếm các nghiên cứu trước đây, đến thiết kế một nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và hoàn thiện nghiên cứu.

Nội dung sách được trình bày thành 5 nhóm chủ đề lớn với 16 Chương.

+ Phần 1: giới thiệu về nghiên cứu khoa học

+ Phần 2: khái niệm cơ bản về nghiên cứu thực nghiệm thiết kế nghiên cứu, chọn mẫu,...

+ Phần 3: thu thập dữ liệu trình bày việc thực hiện cuộc khảo sát thu thập dữ liệu

+ Phần 4: Phân tích dữ liệu trình bày phân tích dữ liệu định lượng & định tính

+ Phần 5: Phần kết trình bày về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét