Basel Accords, Bank Capital and Portfolio Risk Behavior

Basel Accords, Bank Capital and Portfolio Risk Behavior là quyển sách về quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel. Quyển sách này phù hợp cho các bạn muốn tìm hiểu về quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel trong các ngân hàng.


Quyển sách được xuất bản năm 2019 (First published) bởi NXB Cambridge Scholars Publishing. Quyển sách tập trung vào các chủ đề về Hiệp ước Basel (Chương 2); Đánh giá chất lượng tài sản, Thanh khoản, lợi nhuận,....ngân hàng tại Paskistan (Chương 3); Chương 4 nói về các lý thuyết về vốn và rủi ro danh mục tín dụng,.....

Quyển sách này thích hợp cho các bạn sinh viên, học viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với học phần nghiên cứu về rủi ro, quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel và các bạn đang công tác tại Phòng/Ban/Khối Quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét