Commercial Banking Risk Management

Commercial Banking Risk Management là quyển sách viết về mảng quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại.


Nội dung quyển sách tập trung trình bày việc quản trị các loại rủi ro như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động dưới góc độ Hiệp ước Basel. Quyển sách tập trung vào phiên bản Basel III. Ngoài ra, quyển sách cũng trình bày các công cụ đo lường rủi ro tương ứng. Nhìn chung quyển sách nặng về kỹ thuật.

Quyển sách này phù hợp cho sinh viên, học viên nghiên cứu sâu về quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại, đặc biệt quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel. Quyển sách cũng phù hợp cho đối tượng là chuyên viên, quản lý đang công tác tại Khối Quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại muốn tìm hiểu về quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét