Understanding Cybersecurity Management in FinTech: Challenges, Strategies, and Trends

FinTech, Công nghệ tài chính, Rủi ro công nghệ

Understanding Cybersecurity Management in FinTech: Challenges, Strategies, and Trends là quyển sách viết về chủ đề an ninh mạng đối với hoạt động FinTech.


Quyển sách này phù hợp với những ai muốn nghiên cứu về FinTech, về vấn đề rủi ro công nghệ trong hoạt động FinTech.

Mình chưa đọc hết quyển sách nên chưa nắm được đại ý sách ^^

Click here to download E-book

Đăng nhận xét