Introduction to Econometrics (Fourth Edition)

Econometrics, kinh tế lượng, nghiên cứu định lượng

Introduction to Econometrics (Fourth Edition) là quyển sách về kinh tế lượng của 2 tác giả James H.Stock & Mark W. Watson được tái bản lần thứ tư bởi NXB Pearson.


Bố cục quyển sách gồm 5 phần chính với 19 Chương. Quyển sách trình bày các vấn đề về xác suất, thống kê, hồi quy tuyến tính cổ điển, hồi quy đa biến, kiểm tra giả thuyết; mô hình hồi quy với dữ liệu bảng (panel data); dữ liệu thời gian (times series),...

Quyển sách này phù hợp với sinh viên, học viên nghiên cứu bộ môn Kinh tế lượng, hoặc bất kỳ ai có nhu cầu nghiên cứu kinh tế lượng để phục vụ công việc nghiên cứu khoa học định lượng, phân tích, thống kê và dự báo trong kinh doanh, kinh tế.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét