Personal Finance (Fourth Canadian Edition)

Personal Finance là quyển sách tiếp theo viết về chủ đề tài chính cá nhân. Quyển sách được phát hành năm 2019 bởi NXB Pearson.


Sách được trình bày gồm 6 chủ đề với 16 Chương. Các chủ đề gồm: Các công cụ để lập kế hoạch tài chính, Quản lý nguồn lực tài chính của bạn; Bảo vệ sức khỏe của bạn; Đầu tư cá nhân; Kế hoạch tích sản và Tổng hợp kế hoạch tài chính.

Quyển sách này phù hợp cho sinh viên, học viên học tập/nghiên cứu môn học về Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân trong trường Đại học hoặc cá nhân muốn tìm hiểu về lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét