Fintech for Dummies

công nghệ tài chính, fintech, tương lai ngân hàng, mới bắt đầu, beginers, dummies

Fintech for Dummies là quyển sách viết về chủ đề Công nghệ tài chính dành cho người mới bắt đầu của 2 tác giả Steven O'Hanlon & Susanne Chishti (tác giả The Fintech Book) do NXB Wiley xuất bản năm 2020.

Quyển sách trình bày những vấn đề cơ bản về công nghệ tài chính dành cho người mới bắt đầu. Quyển sách trình bày dễ hiểu và có hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hiệu quả quyển sách thông qua các icons hướng dẫn:

Quyển sách này phù hợp với những người mới bắt đầu tiềm hiểu về Fintech.Đăng nhận xét