How To Write A Better Thesis (Third Edition)

thesis, luận án, research design

How To Write A Better Thesis là quyển sách hướng dẫn viết Luận án tiến sĩ của David Evans và cộng sự.


Quyển sách cấu trúc gồm 12 Chương.

Chương 1 tới Chương 4 của sách nói về việc bắt đầu chuẩn bị viết luận án như thế nào và quyết định những việc gì phải làm trước khi bắt đầu. Chương 5 tới Chương 11 sẽ giúp bạn giải quyết các phần khác nhau của luận án. Chương 12 trình bày một số thách thức mà người làm luận án sẽ phải đối mặt.

Quyển sách này phù hợp cho các bạn hiện đang là nghiên cứu sinh hoặc có dự định làm nghiên cứu sinh tham khảo.

Bình luận về Quy chế đào tạo Thạc sĩ có hiệu lực từ tháng 10/2021 tại đây

Click here to download E-book

Đăng nhận xét