Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice

basel, risk, banking

Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice là sổ tay hướng dẫn thực hành nâng cao về quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel III của tác giả Juan Ramirez xuất bản năm 2017 bởi NXB Wiley. Juan Ramirez đang làm việc tại Deloitte - London. Tác giả có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng đầu tư như JP Morgan, Lehman Brothers, Barclays Capital, Santander and BNP Paribas.


Quyển sách được trình bày gồm 15 Chương tập trung vào các nội dung chính như tổng quan về Basel III (chương 1); yêu cầu về vốn tối thiểu (chương 2); vốn cấp 1 được trình bày ở chương 3 (vốn chủ sở hữu) & chương 4 (vốn bổ sung); vốn cấp 2 (chương 5); các chương còn lại trình bày về việc áp dụng chuẩn mực kế toán ảnh hưởng đến việc xác định an toàn vốn và ảnh hưởng của hoạt động đầu tư,....

Quyển sách này phù hợp cho sinh viên, học viên và chuyên viên, nhà nghiên cứu độc lập hoặc đang làm việc tại các ngân hàng thương mại mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu cách thực hành quản trị rủi ro theo Basel III.

Click here to download E-book


Đăng nhận xét