Financial Institutions Management: A Risk Management Approach (Ninth Edition)

Financial Institutions Management: A Risk Management Approach (Ninth Edition) là quyển sách về Quản trị rủi ro của Định chế tài chính. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản McGraw Hill.


Sách có cấu trúc gồm 3 phần chính: Phần 1: giới thiệu; Phần 2: Đo lường rủi ro; Phần 3: Quản lý rủi ro

Phần 1: nội dung giới thiệu về sự đặc biệt của định chế tài chính, dịch vụ tài chính như định chế nhận tiền gửi, công ty tài chính, công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, rủi ro của định chế tài chính,...

Phần 2: Đo lường các loại rủi ro như rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng gồm rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân và rủi ro danh mục tín dụng, rủi ro tập trung; rủi ro thanh khoản

Phần 3: dựa trên việc đo lường các loại rủi ro quyển sách đưa ra cách thức quản trị rủi ro tương ứng như quản trị nợ và thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn, quyền chọn,....

Click here to download E-book!

Đăng nhận xét